Piszcie na pocztę: biuro@fcenerge.pl Dzwońcie za numerem: +48 880 10 16 56 Przyjeżdżajcie do biura: Warszawa, ul. Ogrodowa 58

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności danych osobowych (dalej – Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich informacji, jakie fcenerge.pl z siedzibą pod adresem fcenerge.pl może uzyskać na temat Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu, programów i produktów.

1. DEFINICJE POJĘĆ

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja serwisu fcenerge.pl (zwana dalej Administracją Serwisu)” – pracownicy upoważnieni do zarządzania serwisem działający w imieniu fcenerge.pl, którzy organizują i przeprowadzają przetwarzanie danych osobowych, a także ustalają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności lub operacje przeprowadzane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywana z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowa dla spełnienia przez Administratora lub inną osobę mającą dostęp do danych osobowych wymogu niedopuszczenia do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub istnienia innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Użytkownikiem serwisu fcenerge.pl jest osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Serwisu.

1.1.6. „Cookies” to niewielkie fragmenty danych wysyłane przez serwer webklijenta, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które webklient lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny .

1.1.7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, skonstruowany przy użyciu protokołu IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu fcenerge.pl oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu.

2.3. Polityka prywatności dotyczy tylko fcenerge.pl. Ifcenerge.pl nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może przejść poprzez linki dostępne na stronie.

2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu fcenerge.pl.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Aktualna Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji Witryny dotyczące nieujawniania i zapewnienia reżimu ochrony prywatności danych osobowych, które Użytkownik musi przekazać Administracji Witryny na żądanie podczas składania zamówienia na zakup Produktu lub pozostawienie wniosku o oddzwonienie.

3.2. Dane osobowe dozwolone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności, podane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza oddzwonienia lub zamówienia produktu w Serwisie fcenerge.pl, mogą zawierać następujące informacje:

3.2.1. Nazwa Użytkownika;

3.2.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

3.2.3. adres e-mail;

3.2.4. adres dostawy;

3.2.5. miejsce zamieszkania Użytkownika.

3.3. fcenerge.pl chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas przeglądania bloków reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest systemowy skrypt statystyczny („piksel”):

• Adres IP;

• informacje z plików cookie;

• informacje o przeglądarce (lub innym programie zapewniającym dostęp do wyświetlania reklam);

• czas dostępu;

• adres strony, na której znajduje się blok reklamowy;

• odsyłający (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji serwisu.

3.3.2. Ifcenerge.pl gromadzi statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, kontroli legalności dokonanych płatności finansowych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe, niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.), podlegają niezawodnemu przechowywaniu i niedystrybucji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.

4. CELE ZBIERANIA OSOBISTYCH DANYCH O UŻYTKOWNIKU.

4.1. Administracja serwisu fcenerge.pl może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

4.1.1. Identyfikatory użytkownika służące do składania zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość z fcenerge.pl.

4.1.3. Ustalenie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym kierunku wiadomości, próśb związanych z korzystaniem z Serwisu fcenerge.pl, świadczeniem usług, przetwarzaniem próśb i wniosków od Użytkownika.

4.1.4. Ustalenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie prawdziwości i kompletności podanych przez Użytkownika danych osobowych.

4.1.6. Powiadomienie Użytkownika Serwisu o statusie Zamówienia.

4.1.7. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzenie podatku lub ulgi podatkowe przez Użytkownika.

4.1.8. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu ifcenerge.pl.

4.1.9. Udostępnianie Użytkownikowi, za jego zgodą, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji cenowych, biuletynów i innych informacji w imieniu Ifcenerge.pl lub w imieniu partnerów.

4.1.10. Prowadzenie działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

4.1.11. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron lub usług partnerów fcenerge.pl w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja serwisu fcenerge.pl ma prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na fcenerge.pl Witryna, w tym dostawa Towaru.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władz państwowych Ukrainy tylko na zasadach iw sposób określony przez ustawodawstwo Ukrainy.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Serwisu informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administracja serwisu podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zniekształceniem, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6. Administracja serwisu wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. OBOWIĄZKI STRON.

6.1. Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1.1. Podać informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu fcenerge.pl.

6.1.2. Aktualizować i uzupełniać podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2. Administracja strony jest zobowiązana do:

6.2.1. Korzystaj z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.2. Zapewnienia poufności informacji poufnych, nieujawniania ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także niesprzedawania, wymiany, publikowania lub ujawniania w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem ust. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.3. Podejmować środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w bieżącej działalności.

6.2.4. Zablokowanie danych osobowych dotyczących danego Użytkownika od momentu złożenia wniosku lub żądania przez Użytkownika, jego przedstawiciela ustawowego lub upoważniony organ ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia nieprawdziwych danych osobowych dane lub działania niezgodne z prawem.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

7.1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań, jest odpowiedzialna za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

7.2.1. Stała się własnością publiczną do czasu jego utraty lub ujawnienia.

7.2.2. Została odebrana od strony trzeciej, zanim została odebrana przez Administrację Witryny.


7.2.3. Została ujawniona za zgodą Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

8.1. Przed złożeniem pozwu w sądzie w sporach wynikających ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem serwisu fcenerge.pl a Administracją Serwisu obowiązkowe jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu).

8.3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Ukrainy.

9. WARUNKI DODATKOWE.

9.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Serwisie, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać w dziale „KONTAKTY”.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2022 POLITYKA PRYWATNOŚCI